plyo-io-2019

 

BRUKSVILKÅR

Oppdatert 26.08.2019
 


1. Generelt

Bruksvilkårene regulerer bruk av tjenesten Plyo (heretter "tjenesten"). Tjenesten gir kunden adgang til å publisere og få hostet Plyo-produkter til kommersielt bruk. Tjenesten tilbys av Plyo AS (org nr. 914 340 373) med forretningsadresse i Sagveien 21A, 0459 Oslo, Norge ("Plyo").

Ved å etablere konto og benytte tjenesten samtykker kunden til disse vilkårene som utgjør en bindende avtale.

2. Lisens

Tjenesten tilbys som en løpende lisensavtale. Tilgang til vår supportkanal er inkludert i denne avtalen. Hver av partene kan med tre måneders varsel velge å avslutte avtalen. Plyo har rett til å foreta endringer i priser og bruksvilkår. Oppdaterte vilkår kan til enhver tid sees på;
https://plyo.io/bruksvilkar 

Prisendringer og vesentlige tjenestemessige endringer vil bli varslet ved e-post til kundens kontaktperson minst én måned før endringen inntrer.

Plyo kan tilby supplerende tilleggstjenester, som kunden kan bestille særskilt. Disse vilkårene gjelder også for slike tilleggstjenester så langt de passer, så fremt det ikke er etablert egne vilkår for de enkelte tilleggstjenestene.

3. Eierskap til domene og innhold

Kunden er juridisk eier av det aktuelle domenet. Kunden er videre eier av innholdet på nettstedet, slik som data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, video og annet materiale som er lastet opp, lagt ut eller lagret i forbindelse med bruk av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for innholdet. Kunden garanterer for at de har de nødvendige rettigheter til alt innhold, og ikke publiserer noe i strid med andres rettigheter.

Plyo har ingen forpliktelse til å overvåke innhold eller nettsider som er publisert ved å bruke tjenesten. Plyo kan likevel foreta undersøkelser og nekte å publisere, kreve fjerning eller fjerne innhold som etter Plyos saklige mening er ulovlig, støtende, uakseptabelt eller i strid med denne avtalen. I disse tilfellene kan også Plyo velge å avslutte kundens abonnement og sperre kundens brukerkonto med umiddelbar virkning.

4. Oppetid og ansvar

Tjenesten skal ha 99% oppetid. Foruten nevnte oppetidsgaranti tilbys tjenesten "as is", uten andre garantier for anvendelighet. Plyo fraskriver seg alt ansvar, så langt det er mulig etter gjeldende lov, for indirekte og direkte tap knyttet til bruk av tjenesten. Dette inkluderer også kundens tap av data. Dersom det oppstår feil i tjenesten vil Plyo, etter melding, gjøre sitt beste for å rette.

eventuelle feil. Plyo er ikke ansvarlig dersom innhold går tapt, og kunden forventes å sikkerhetskopiere alt innhold.

5. Oppdateringer og endringer av tjenesten

Plyo vil kontinuerlig forbedre og utvikle tjenesten for å tilby kunden et produkt som er kompatibel med alle plattformer. Oppdateringer vil implementeres automatisk, og vil kunne påvirke tjenestens utseende, funksjonalitet og brukeropplevelse. Kundens eget innhold vil ikke endres ved slike oppdateringer.

6. Brukerkonto

Kunden gis en eller flere brukerkontoer for innlogging og administrasjon av tjenesten. Kunden garanterer at personen som på vegne av kunden oppretter brukerkonto og for øvrig administrerer kundeforholdet har fullmakt til å gjøre dette med bindende virkning. Kunden er ansvarlig for at kontaktinformasjon og fakturainformasjon er korrekt til enhver tid.

Ved ubetalt faktura vil konto deaktiveres to måneder etter forfallsdato og nettsiden vil i midlertidig bli gjort utilgjengelig. Kundens konto og nettsiden vil re-aktiveres ved betaling av utestående beløp.

Dersom en konto har vært deaktivert eller sperret i 6 måneder har kunden frasagt seg alle rettigheter til videre lagring av innhold. Plyo har dermed rett til å slette kundens konto samt lagret innhold.

7. Lisenskostnad

Oppdatert pris for lisens, og priser for eventuelle tilleggstjenester vil alltid være tilgjengelig. Vederlaget betales forskuddsvis pr. kvartal. Første betaling faktureres ved lansering av kundens brukerkonto. Dersom Plyo har etablert funksjonalitet for registrering av betalingskort gjennom kundens brukerkonto, vil Plyo kunne effektuere betaling ved trekk av utestående fra det registrerte betalingskortet. Kvittering for betaling vil i så fall sendes pr. epost.

8. Konfidensialitet

All ikke-offentlig informasjon som Plyo blir kjent med gjennom tjenesten er konfidensiell og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra kunden. Konfidensialitetsplikten gjelder med mindre det følger av lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse at Plyo har plikt til å utlevere slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.

9. Rettigheter

Kunden gis ikke-eksklusiv lisens til å bruke tjenesten i samsvar med disse brukervilkårene under abonnementsperioden. 

Plyo gis en vederlagsfri, ikke-eksklusiv lisens til å hoste og bruke kundens innhold i den utstrekning det er nødvendig for å tilby tjenesten.

Alle immaterielle rettigheter (både registrerte og uregistrerte) knyttet til tjenesten, som software, design, navn og logo, samt videreutvikling av disse, er og forblir Plyos eiendom. Kunden har ikke rett til å benytte noen del av dette uten Plyos skriftlige forhåndssamtykke. Herunder har ikke kunden rett til å videreselge tjenesten, eller kopiere, dekompilere, rekompilerer, offentliggjøre eller undersøke tjenestens programvare eller kildekode.

Plyo har rett til å benytte seg av kundens navn, logo og innhold i markedsføring på digitale flater og i markedsføringsmateriell så lenge kunden abonnerer på tjenesten. Plyo har også mulighet til å vise Kundens innhold i andre Plyo produkter dersom det vil øke antall konverteringer for Kunden.

10. Skadesløsholdelse

Kunden skal holde Plyo skadesløs ved eventuelle krav om at innholdet utgjør krenkelse av tredjeparts rettigheter eller krav om at nettsiden strider mot lover eller regler.

11. Underleverandører

Plyo kan inngå avtale med underleverandører eller samarbeidspartnere for å bistå til å tilby denne tjenesten. Referanser til "Plyo" i disse abonnementsvilkårene kan også bety disse tredjepartene.

12. Overdragelse

Plyo og kunden kan overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne abonnementsavtalen, helt eller delvis, til tredjepart, så fremt den andre parten skriftlig varsles.

13. Tvister

Bruk av tjenesten og abonnementsvilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet gjennom dialog. Tvister som ikke avklares i minnelighet skal løses ved de ordinære domstolene med Oslo tingrett som verneting.

14. Support

Plyos supporttjenester kan nås ved henvendelse til support@plyo.io eller på
+47 240 77 250 i ukedager mellom 0900-1600.