plyo

Bruksvilkår

Versjon 2.0 gjeldende fra 1.1.2020


1. Generelt

Denne avtalen regulerer bruk av web-plattform (heretter "tjenesten") levert av Plyo AS ("Plyo"), org nr. 914 340 373, (heretter "Leverandøren") med forretningsadresse i Sagveien 21A, 0459 Oslo, Norge. Gjennom tjenesten tilbys kunden hosting og publisering av digitale løsninger til kommersielt bruk. Avtalen definerer også leverandørens og kundens forpliktelser i denne sammenheng.

Ved etablering av kundeforhold samtykker kunden til disse vilkårene som utgjør en bindende avtale.

2. Lisens

Tjenesten tilbys som en løpende lisensbasert avtale. Hver av partene kan velge å avslutte avtalen, med gjeldende oppsigelsesfrist på to - 2 - måneder for kunden og 10 måneder for leverandøren, med mindre annet er avtalt i særskilt avtaleverk mellom partene.

Plyo ivaretar rett til å foreta endringer i priser og bruksvilkår for bruk av plattformen. Eventuelle prisendringer og vesentlige tjenestemessige endringer vil tre ikraft 1. januar, og varsles ved e-post til kundens kontaktperson innen minst én - 1 - måned før endringen inntrer.  

Oppdaterte vilkår kan til enhver tid sees på https://plyo.io/bruksvilkar 

Plyo kan tilby supplerende tilleggstjenester på bakgrunn av særskilt bestilling fra kunde. Disse vilkårene gjelder også for slike tilleggstjenester så langt de passer, så fremt det ikke er etablert egne vilkår for de enkelte tilleggstjenestene.

3. Eierskap til domene og innhold

Kunden er juridisk eier av det aktuelle domenet. Kunden er videre eier av innholdet på nettstedet, slik som data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, video og annet materiale som er lastet opp, lagt ut eller lagret i forbindelse med bruk av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for innholdet. Kunden garanterer for at de har de nødvendige rettigheter til alt innhold, og ikke publiserer noe i strid med andres rettigheter.

Plyo har ingen forpliktelse til å overvåke innhold eller nettsider som er publisert ved å bruke tjenesten. Plyo kan likevel foreta undersøkelser og nekte å publisere, kreve fjerning eller fjerne innhold som etter Plyos saklige mening er ulovlig, støtende, uakseptabelt eller i strid med denne avtalen. I disse tilfellene kan også Plyo velge å avslutte kundens abonnement og sperre kundens brukerkonto med umiddelbar virkning.

4. Oppetid og ansvar

Tjenesten skal ha 99,9% oppetid. Utviklingsmetode, tjenestens infrastruktur og tilnærming til pålitelighet og sikkerhet med tilhørende tiltak og rutiner er utbrodert i dokumentet “Teknisk addendum” som oversendes på forespørsel (dokumentet er konfidensielt).

Dersom tjenesten, regnet kvartalsvis, har lavere oppetid enn det som her garanteres har kunden rett til å kreve et forholdsmessig prisavslag i abonnementsavgiften. Et slikt krav må fremsettes til Plyo innen én - 1 - måned fra avviket inntraff. Avslag blir gitt som fradrag ved fakturering av abonnementsavgift for påfølgende periode.

Plyo plikter å ivareta sikkerhetskopier av samtlig av Kundens data og nettside innhold i minimum 30 dager. Ved en eventuell system kræsj eller annen hendelse som forårsaker tap av eller overskriving av data plikter Plyo å iverksette gjenoppretting fra sikkerhetskopi innen to timer fra hendelsen inntraff.

Foruten nevnte oppetidsgaranti tilbys tjenesten "as is", uten andre garantier for anvendelighet. Plyo fraskriver seg alt ansvar, så langt det er mulig etter gjeldende lov, for indirekte og direkte tap knyttet til bruk av tjenesten.

Dersom det oppstår kritiske feil i tjenesten plikter leverandøren å iverksette feilrettende tiltak innen to timer fra hendelsen inntraff, uavhengig av åpningstid, unntatt tidsrommet 0000-0800 alle dager. Feilretting skal pågå uavbrutt til problemet er løst. Kritiske feil defineres som at nettsted eller tilhørende tjenester er nede (ikke tilgjengelig), at vesentlig funksjonalitet ikke virker (eksempelvis navigering til et bestemt område på nettstedet), eller at data blir tapt/overskrevet.

Leverandøren plikter også å ivareta komplett sikkerhetskopi av kundens data og nettsideinnhold, og skal til enhver tid kunne gjenopprette tapt eller overskrevet data fra kopi datert maksimalt én time tilbake i tid fra hendelses tidspunktet. Dersom kunden selv stod ansvarlig for sletting eller overskriving av data regnes arbeid med gjenoppretting som fakturerbart.  Leverandørens rutiner for sikkerhetskopiering er definert i pkt 2.2.3 i dokumentet “Teknisk addendum - Plyo Plattformen”. Dette oversendes på forespørsel.

5. Oppdateringer og endringer av våre tjenester og produkter

Plyo vil kontinuerlig forbedre og utvikle tjenesten for å tilby kunden et produkt som er kompatibel med alle plattformer. Oppdateringer vil implementeres automatisk, og vil kunne påvirke tjenestens utseende, funksjonalitet og brukeropplevelse. Kundens eget innhold vil ikke endres ved slike oppdateringer.

Plyo ivaretar retten til bruk av kundens innhold og data for, så lenge dere brukerkonto er aktiv, til å forbedre og optimalisere våre produkter og tjenester samt automatisk tilgjengeliggjøres på markedsplasser der det er mulig.

6. Brukerkonto

Kunden gis en eller flere brukerkontoer for innlogging og administrasjon av tjenesten. Kunden garanterer at personen som på vegne av kunden oppretter brukerkonto og for øvrig administrerer kundeforholdet har fullmakt til å gjøre dette med bindende virkning. Kunden er ansvarlig for at kontaktinformasjon og fakturainformasjon er korrekt til enhver tid.

Ved ubetalt faktura vil konto deaktiveres to måneder etter forfallsdato og nettsiden vil i midlertidig bli gjort utilgjengelig. Kundens konto og nettsiden vil re-aktiveres ved betaling av utestående beløp.

Dersom en konto har vært deaktivert eller sperret i 6 måneder har kunden frasagt seg alle rettigheter til videre lagring av innhold. Plyo har dermed rett til å slette kundens konto samt lagret innhold.

7. Online bestillinger

Bestillinger i gjort på plyo.io er å anse som kjøp og er bindende. Kvittering vil bli sendt på e-post. Oppstart under 14 dager kan kun kanselleres ved vesentlig forsinkelse av leveransen.

8. Betaling

Ved oppstart av annonsering må spending-beløpet være fakturert og betalt på forhånd.

9. Konfidensialitet

All ikke-offentlig informasjon som Plyo blir kjent med gjennom tjenesten er konfidensiell og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra kunden. Konfidensialitetsplikten gjelder med mindre det følger av lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse at Plyo har plikt til å utlevere slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.

10. Rettigheter

Kunden gis en ikke-eksklusiv lisens til å bruke tjenesten i samsvar med denne avtalen under avtaleperioden. 

Plyo gis en vederlagsfri, ikke-eksklusiv lisens til å hoste og bruke kundens innhold, visuelle elementer og designs i den utstrekning det er nødvendig for å tilby tjenesten.

Alle immaterielle rettigheter (både registrerte og uregistrerte) knyttet til tjenesten, som software funksjonalitet, design, navn og logo, er og forblir leverandørens eiendom. Øvrige visuelle elementer og design som bringes inn, eller implementeres på vegne av Kunden er og forblir Kundens eiendom. 

Den andre parten har ikke rett til å benytte noen del av den andres rettigheter uten skriftlige forhåndssamtykke. Herunder har ikke kunden rett til å videreselge tjenesten, eller kopiere, dekompilere, rekompilere, offentliggjøre eller undersøke tjenestens programvare eller kildekode.

Plyo har rett til å benytte seg av kundens navn, logo og innhold i markedsføring på digitale flater og i markedsføringsmateriell så lenge kunden abonnerer på tjenesten. Plyo har også anledning til å vise Kundens innhold i andre Plyo produkter dersom det vil øke antall konverteringer for Kunden.

11. Skadesløsholdelse

Kunden skal holde Plyo skadesløs ved eventuelle krav om at innholdet utgjør krenkelse av tredjeparts rettigheter eller krav om at nettsiden strider mot lover eller regler.

12. Databehandling

Alle forhold knyttet til databehandling reguleres av databehandleravtalen, som inngås mellom Kunde og Plyo ved initiell kontraktsinngåelse.

13. Underleverandører

Leverandøren kan inngå avtale med underleverandører eller samarbeidspartnere for å bistå til å tilby denne tjenesten. Referanser til "Plyo" i disse abonnementsvilkårene kan også bety disse tredjepartene. Oversikt over bruk av underleverandører og tilhørende avtaler utdypes i og reguleres av databehandleravtalen.

14. Overdragelse

Leverandøren og kunden kan overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen, helt eller delvis, til tredjepart, så fremt den andre parten skriftlig varsles.

Dersom kunden ønsker å skifte leverandør av nettside eller tilhørende tjeneste, plikter Plyo å tilgjengeliggjøre samtlig av kundens innhold og nettsidedata i et standardisert og vanlig format for en eventuell ny tjenesteleverandør.

15. Tvister

Bruk av tjenesten og abonnementsvilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet gjennom dialog. Tvister som ikke avklares i minnelighet skal løses ved de ordinære domstolene med Oslo tingrett som verneting.

16. Support

Tilgang til support er inkludert i denne avtalen. Leverandøren’s supporttjenester kan nås ved henvendelse pr. e-post til support@plyo.io i ukedager mellom 0900-1600. Ved ekstraordinære hendelser som nedetid, tegn til cyber-angrep e.l. kan henvendelser rettes direkte til ledelsen i Plyo som vil håndtere saken videre umiddelbart.

Plyo